Bericht van 25 april 2021

Vrijdag 23 april is de termijn verlopen waarbinnen bezwaar gemaakt kon worden tegen de beroepingsprocedure. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Vrijdagmiddag is dan ook de beroepsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. Gerard van Viegen te Waddinxveen. Namens onze gemeente waren Pieter Meijer en André Lorier aanwezig. De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat ds. Van Viegen ter plekke het beroep heeft aanvaard.
Zoals hij het zelf verwoordde: ‘ik voel mij geroepen om naar jullie gemeente te komen’.
De kerkenraad gaat nu de volgende stappen zetten om alles verder te regelen.
Vanaf deze plek heten wij ds. en mevrouw Van Viegen van harte welkom in ons midden en zien uit naar een prettige samenwerking in de Protestantse Gemeente Leimuiden.

Bericht van 11 april 2021

Bekendmaking van de verkiezing van ds. Van Viegen uit Waddinxveen door de PG Leimuiden om een beroep op uit te gaan brengen als predikant
 
Zondag 11 april vond een extra gemeentevergadering plaats na de kerkdienst in verband met het beroepingswerk. Ondergetekende opende deze vergadering met gebed. Naast 30 stemgerechtigde leden in de Dorpskerk, waren er 25 leden aanwezig via Microsoft Teams en er waren 2 machtigingen afgegeven. Tijdens het openbare deel van de vergadering is door Pieter Meijer als voorzitter van de Beroepingscommissie verslag gedaan van de werkzaamheden van die commissie. Op 13 maart jl. heeft de Beroepingscommissie unaniem een voordracht aan de kerkenraad gedaan om een beroep voor onze gemeente uit te gaan brengen op ds. Gerard van Viegen uit Waddinxveen. De kerkenraad heeft daar op 24 maart over vergaderd en heeft unaniem de kandidaatstelling van de Beroepingscommissie overgenomen. Op 25 maart is de uitnodiging voor deze gemeentevergadering verstuurd naar alle gemeenteleden. Dat is conform de gestelde termijn van minimaal 2 weken voorafgaand aan de vergadering. In Op Weg is het integrale verslag van de Beroepingscommissie verschenen om de gemeenteleden zo goed mogelijk vooraf te informeren.
 
Tijdens de gemeentevergadering waren dominee en mevrouw Van Viegen aanwezig. Er was uitgebreid gelegenheid voor ds. Gerard van Viegen om zichzelf voor te stellen en in te gaan op zijn motivatie om in gesprek te zijn met de Protestantse Gemeente Leimuiden. Daarna werden verschillende vragen gesteld door aanwezigen in de kerk, mensen die via kerkomroep.nl of YouTube de dienst volgden en de leden via Microsoft Teams. Na een enthousiaste en verhelderende vraag en antwoord sessie was er een hele korte pauze. Toen zijn ds. en mevrouw Van Viegen met de bloemen als groet van de gemeente, uit de Dorpskerk vertrokken. Ook de kerkomroep.nl en YouTube luisteraars namen afscheid.
 
Vervolgens kon in besloten kring de gedachtewisseling tussen gemeente, Beroepingscommissie en kerkenraad plaatsvinden. Vervolgens heeft de verkiezing plaatsgevonden van de door de kerkenraad kandidaat gestelde ds. Van Viegen uit Waddinxveen. Omdat geen van de aanwezige leden om stemming vroeg is bij acclamatie en daarmee unaniem de kandidaatstelling van de kerkenraad overgenomen. Ds. Gerard van Viegen uit Waddinxveen is verkozen door de PG Leimuiden om een beroep op uit te gaan brengen als predikant.
 
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen binnen vijf dagen na de bekendmaking te worden ingediend bij de kerkenraad. De kerkenraad legt dit bezwaar – tenzij hij zelf het bezwaar uit de weg heeft kunnen ruimen – binnen twee weken voor aan het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat ter zake een bindende uitspraak doet. Als de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt is verstreken of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, brengt de kerkenraad het beroep uit. Het beroepen van de predikant geschiedt door middel van een beroepsbrief. Deze beroepsbrief wordt ondertekend door de preses en scriba van de kerkenraad van PGL. Ook de consulent wil de brief mede ondertekenen, om te tonen dat de beroepingsprocedure volgens de regels van de kerkorde is verlopen.
 
Tenslotte bedankte de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en deelname aan de vergadering en besloot hij de vergadering met gebed.
 
André Lorier
Voorzitter kerkenraad