Diensten luisteren, terugluisteren of kijken en de liturgie inzien

Kerkomroep:
U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

YouTube:
De dienst van zondag 11 april en de aansluitende gemeentevergadering is te volgen via YouTube. Klik hier voor de uitzending.

Diensten die eerder via YouTube zijn uitgezonden kunt u terugkijken via de pagina van Commissie Beeld en Geluid.

Liturgie bekijken:
Zondag 11 april

In Op Weg staat alle informatie vermeld over de diensten, zie ook het preekrooster.

Komende kerkdiensten

Vanwege de corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat de diensten in de Dorpskerk te Leimuiden voorlopig alleen online te volgen zijn. Als dit wijzigt, dan wordt dat gemeld via de Op Weg en de website. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020.

Collecte-informatie

In deze periode waarin de diensten alleen online te volgen zijn, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Witte Donderdag 1 april: Avondmaalscollecte Voedselbank KBEN
  U kunt uw gift overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 • Collecte 4 april: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)
  Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
  Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. Daar staan ook diverse filmpjes die laten zien wat dit werk inhoudt. U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen Zuid-Afrika.
 • Collecte 11 april: Plaatselijke vorming en toerusting
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming en Toerusting.
 • Collecte 18 april: KIA project BLESS
  U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009102.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.

Open huis/ koffieochtenden en gezamenlijk maaltijd

Ook de koffieochtenden en de gezamenlijke maaltijden gaan tot nader bericht niet door. Zodra deze activiteiten opnieuw van start gaan zal dit in Op Weg en op de website gemeld worden.

Overige berichten

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg. 

Overlijden ds. Henk Plomp

Ons bereikte het bericht van het overlijden van ds. Henk Plomp. Ds. Plomp heeft onze gemeente in de periode 2006-2009 gediend als interim-predikant en is ook daarna nauw bij onze gemeenschap betrokken gebleven. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op maandag 1 februari om 12.00 uur in besloten kring. U kunt deze dienst online volgen op kerkdienstgemist.nl/stations/1964.
Correspondentieadres: Postbus 1110, 2340 BC Oegstgeest.

Foto’s herinrichting kruispunt N207, ontwikkelingen Het Kruispunt

De komende maanden wordt het kruispunt van Leimuiden met de N207 opnieuw ingericht en zal naar verwachting maart 2021 opgeleverd worden. Een belangrijke rol daarin speelt onze locatie de voormalige school met den Bijbel, “ ’t Kruispunt”, en de plek van de inmiddels afgebroken Oostenkerk.

Het voorterrein is grotendeels verkocht aan de gemeente en de provincie om het Kruispunt N207 te optimaliseren qua in- en doorstroming t.b.v. een fietspad, bushalte en een extra uitgaande opstelstrook. De verwachting is dat dit in maart 2021 gereed is. Het voormalige mortuarium terrein is grotendeels aan de Firma de Rijk verkocht.

De koopovereenkomst voor het resterende deel van de voormalige school (ca. 2.000 m2) met HCRE/de Herbergier vrijwel gereed en zal naar verwachting binnenkort getekend worden. Deze organisatie wil 16 wooneenheden voor mensen met geheugenproblemen realiseren. De voorbereidende onderzoeken zijn gestart. Zij hopen binnen enkele maanden een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente en willen ruim voor het einde van 2021 starten met de bouw.
Het leek ons leuk om via foto’s de voortgang zichtbaar te maken.

Nieuw: Tienerpreek: 10 t/m 15 jaar

Met ingang van november is er dit seizoen een maandelijkse tienerpreek. Een preek voor en met tieners van 10 t/m 15 jaar. Nadat we met de volwassenen in de kerkzaal op zondag beginnen, gaan de tieners naar de jeugdruimte. Daar beginnen we dan met een ‘ijsbreker’, een spel of een doe-opdracht die het bijbelverhaal inleidt. Na de ijsbreker worden de dingen rondom het bijbelverhaal uitgelegd: waar gebeurt het, in welke tijd en om welke mensen gaat het. Als het verhaal dan verteld is, praten we door over de vragen wat betekende het toen en wat betekent het nu?
De tienerpreek is een manier om de tieners te helpen onder woorden te brengen wat een bijbelverhaal voor henzelf betekent, hoe ze daar iets over zichzelf uit kunnen leren en hoe geloven iets is dat je met elkaar kunt doen. Net als met de kindernevendienst starten we in de kerkzaal om 9.30 uur.
De planning voor dit seizoen is: 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april (Paaszondag), mei niet, 6 juni en 6 juli.
Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is stilgestaan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) heeft de dienst geleid.

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…