Komende kerkdiensten

Met ingang van 2 mei 2021 is het weer mogelijk om kerkdiensten te bezoeken. Het maximum aantal bezoekers is vanaf 6 juni verhoogd naar 50 personen. Uiteraard gelden hierbij de bekende corona richtlijnen en regels, inclusief het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Een reservering per kerkdienst kan gemaakt worden via Tiny Treur (telefoonnummer zie Op Weg) tot ’s avonds 21.00 uur en op zaterdag tot 18.00 uur. En er blijft gelden dat u afzegt en niet komt als u corona gerelateerde klachten hebt. Uiteraard blijven de diensten in de Dorpskerk te Leimuiden ook online te volgen. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020.

Dankdienst voor het leven van mevrouw Lize van der Luit op woensdag 15 september om 14.00 uur vanuit de Dorpskerk in Leimuiden.
De dienst is met beeld te volgen via YouTube en te beluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft voor Kerkomroep niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Bevestigingsdienst ds. Gerard van Viegen op zondag 29 augustus
Zondag 29 augustus heeft de bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant ds. Gerard van Viegen plaatsgevonden. De dienst is zowel YouTube als via www.kerkomroep.nl terug te kijken/luisteren. De liturgie van zondag 29 augustus kunt u hier bekijken.

Klik hier voor de foto’s.

Diensten luisteren, terugluisteren of kijken en de liturgie inzien

Kerkomroep:
U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

YouTube:
Diensten die eerder via YouTube zijn uitgezonden kunt u terugkijken via de pagina van Commissie Beeld en Geluid.

Liturgie bekijken:
Zondag 19 september: voorganger is dhr. Jeroen Baan.

In Op Weg staat alle informatie vermeld over de diensten, zie ook het preekrooster.

Collecte-informatie

U kunt uw bijdragen overmaken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 5 september Kerk in Actie Werelddiaconaat / Ghanese kerk helpt jongeren aan werk
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerk Ghana.
 • Collecte 12 september Kerk in Actie Zending
  Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op.
 • Collecte 19 september Exodus
  Geef zondag in de collecte of maak uw bijdrage over op NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland.
 • Collecte 26 september Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  Geef zondag in de collecte of maak uw bijdrage over op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.

Herstart koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden

De herstart van de koffieochtenden vindt voorlopig plaats in samenwerking met de organisatie ‘Tom in de buurt’. Aanvankelijk zullen de ochtenden voor een beperkte kleine groep zijn. Als u deze ochtend wilt bezoeken, is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt. U kunt zich aanmelden door even te bellen naar Jeannette Meijer (0172-507551).
De gezamenlijke maaltijden starten ook weer op. De data zijn 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december en beginnen om 18.00 uur. Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom! Aanmelden bij Jeannette Meijer en Agnes Hogenboom (zie gegevens in Op Weg).

Overige berichten

Stand van zaken Stapenseastraat 34/36 ’t Kruispunt

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. Lees hier verder.

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg. 

Foto’s herinrichting kruispunt N207, ontwikkelingen Het Kruispunt

De komende maanden wordt het kruispunt van Leimuiden met de N207 opnieuw ingericht en zal naar verwachting maart 2021 opgeleverd worden. Een belangrijke rol daarin speelt onze locatie de voormalige school met den Bijbel, “ ’t Kruispunt”, en de plek van de inmiddels afgebroken Oostenkerk.

Het voorterrein is grotendeels verkocht aan de gemeente en de provincie om het Kruispunt N207 te optimaliseren qua in- en doorstroming t.b.v. een fietspad, bushalte en een extra uitgaande opstelstrook. De verwachting is dat dit in maart 2021 gereed is. Het voormalige mortuarium terrein is grotendeels aan de Firma de Rijk verkocht.

De koopovereenkomst voor het resterende deel van de voormalige school (ca. 2.000 m2) met HCRE/de Herbergier vrijwel gereed en zal naar verwachting binnenkort getekend worden. Deze organisatie wil 16 wooneenheden voor mensen met geheugenproblemen realiseren. De voorbereidende onderzoeken zijn gestart. Zij hopen binnen enkele maanden een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente en willen ruim voor het einde van 2021 starten met de bouw.
Het leek ons leuk om via foto’s de voortgang zichtbaar te maken.

Nieuw: Tienerpreek: 10 t/m 15 jaar

Met ingang van november is er dit seizoen een maandelijkse tienerpreek. Een preek voor en met tieners van 10 t/m 15 jaar. Nadat we met de volwassenen in de kerkzaal op zondag beginnen, gaan de tieners naar de jeugdruimte. Daar beginnen we dan met een ‘ijsbreker’, een spel of een doe-opdracht die het bijbelverhaal inleidt. Na de ijsbreker worden de dingen rondom het bijbelverhaal uitgelegd: waar gebeurt het, in welke tijd en om welke mensen gaat het. Als het verhaal dan verteld is, praten we door over de vragen wat betekende het toen en wat betekent het nu?
De tienerpreek is een manier om de tieners te helpen onder woorden te brengen wat een bijbelverhaal voor henzelf betekent, hoe ze daar iets over zichzelf uit kunnen leren en hoe geloven iets is dat je met elkaar kunt doen. Net als met de kindernevendienst starten we in de kerkzaal om 9.30 uur.
De planning voor dit seizoen is: 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april (Paaszondag), mei niet, 6 juni en 6 juli.
Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is stilgestaan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) heeft de dienst geleid.

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…