Details Kloostergang en De Ontmoeting

Zalencentrum De Ontmoeting

Op de plaats van de voormalige pastorie in de Dorpsstraat is in 2012 De Ontmoeting gerealiseerd, een functioneel gebouw met een grote ontmoetingszaal met verschillende combinatiemogelijkheden en kleinere zalen rond de centrale hal. Hierin is ook een mortuarium, beheerd door de Protestantse Uitvaartvereniging voor Leimuiden, Rijnsaterwoude e.o., gevestigd. Via deze vereniging kunnen alle inwoners van Leimuiden e.o. gebruikmaken van het mortuarium. Op de verdieping zijn plekken voor de jeugd gerealiseerd. Het geheel is een ontwerp van architectenbureau Roos en Ros uit Oud-Beijerland, onder wiens toezicht deze nieuwbouw – en ook de restauratie van de Dorpskerk – tot stand kwam. Overal zijn historische details verwerkt, zoals de oude roze kerkbanken, leestafel en boekenkasten, gemaakt van de voormalige Oostenkerkbanken, een eerste steen, de haan van de voormalige Oostenkerktoren, een nieuwe gevelsteen “In Laymuien 1649”, glas-in-loodraam, het kruis uit de Oostenkerk en het wapen van Leimuiden.
De kloostergang is vormgegeven als een transparante verbinding tussen kerk en kerkelijk centrum, maar ook als verbinding tussen Dorpsstraat en de achterliggende begraafplaats. Tussen de kloostergang en de begraafplaats is in 2013 een stiltetuin ingericht, bereikbaar vanaf de begraafplaats en vanuit de kloostergang.

 

De kloostergang tussen Dorpskerk en De Ontmoeting

Architect Sander Ros uit Oud-Beijerland liet zich bij het ontwerp van De Ontmoeting en de corridor naar de Dorpskerk inspireren door de Nederlandse Benedictijner monnik en architect Dom Hans Van der Laan.
Sander Ros: “De eenvoud van de ‘verstilde’ schoonheid van het werk van Dom Hans Van der Laan en de maatverhoudingen van de “Gulden Snede” (eeuwenoude raadselachtige wiskunde) waren voor mij belangrijke inspiratiebronnen voor de architectuur van dit project. Tussen de historische Dorpskerk en het nieuwe bakstenen kerkelijk centrum is een prachtige transparante verbinding gemaakt die door het ingetogen materiaalgebruik en de ritmiek in de gevel karakteristieken heeft van een kloostergang. Met aan de ene zijde de Dorpsstraat met het kerkplein en aan de andere zijde de stiltetuin en de begraafplaats”.
Het overdekte transparante gedeelte tussen de historische Dorpskerk en De Ontmoeting heeft met deze inspiratie daardoor de naam ‘de kloostergang’ gekregen.

 

Overige details

De haan op de kerktoren
Van oudsher was het gebruikelijk een kruis, bol of haan te plaatsen op een toren. Deze dienden als afweersymbool, als weerhaan of als windwijzer. Met de kerstening is de haan een oud symbool dat oproept tot iets. Sommigen zeggen dat het verwijst naar het verraad van Petrus (Marcus 14: 72): Petrus verkondigde na het voorval het christelijk geloof tot aan zijn dood.
In algemene zin roept de haan op tot ontwaken en het beginnen van een nieuwe dag, zoals de kerk oproept tot een wakker geloof. Een verklaring is ook dat de haan de nieuwe morgen aankondigt, de nieuwe morgen van de opstanding van Christus.
Torenhanen werden vroeger (o.a. in de Tweede Wereldoorlog) soms beschoten. Vele oude windhanen hebben daarom kogelgaten, zo ook de haan van de Oostenkerk. Er werden vier kogelgaten ontdekt in deze rond 1912 handgemaakte bronzen haan. Deze haan hangt nu in De Ontmoeting, boven het uitgiftevenster van de keuken.

 

De gevelsteen “In Laymuien 1649”
“In Laymuien 1649” staat op de gevelsteen van het huis aan de
Palmgracht 50 in de Amsterdamse Jordaan, met daarboven de afbeelding waarop de voormalige kerk met de dorpskern van Leimuiden in een primitieve vogelvlucht is te zien. De voorkant van de markante laatgotische hallenkerk uit 1555 met de losstaande Romaanse toren is goed herkenbaar, evenals de brug voor de kerk en een vaart vol boten: een duidelijke indicatie dat de kerkgang ook per boot werd gemaakt zoals destijds gebruikelijk in deze streek.
De originele steen is in 1649 bij de bouw van het oude pand in de Jordaan aangebracht. Er mocht daar handel worden gedreven of een ambacht worden uitgeoefend. Vermoedelijk kwam die eerste bewoner uit Leimuiden of had deze er in ieder geval een nauwe band mee. Wie het pand heeft laten bouwen of wie de eerste bewoner was, is helaas (nog) niet bekend. De afbeelding van de kerk met de dorpskern van Leimuiden moet voor hem of haar in ieder geval van grote betekenis zijn geweest.
Ter gelegenheid van de ingebruikname in 2012 van De Ontmoeting naast de Dorpskerk is nu een replica van de oorspronkelijke gevelsteen, gemaakt door de beeldhouwer Jan Hilbers uit Berkhout, in de zuidmuur van De Ontmoeting gemetseld.

 

Duurzame energie door warmte-koudeopslag (WKO) en zonnepanelen
Bij de nieuwbouw en restauratie in 2012 is er bewust gekozen voor duurzame en energiebesparende methoden.
Warmte-koudeopslag (WKO): deze methode zorgt ervoor om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem om de gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Met deze ondergrondse energieopslag bereikt de kerk een grote energiebesparing op de verwarming en de koeling van De Ontmoeting en van de Dorpskerk. Op een diepte van 100 meter zorgen 8 buizen van polyethyleen via een zogenaamd “gesloten systeem” van bodemwisselaars voor deze ondergrondse energieopslag.
Zonnepanelen: er zijn 86 zonnepanelen van elk 240 Wp (totaal 20640 Wp) geplaatst op de daken van de Ontmoeting, die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Twee zogenaamde omvormers zorgen ervoor dat de opgewekte gelijkstroom wordt omgezet in bruikbare wisselstroom. Alle overtollige stroom die de kerk zelf niet gebruikt wordt teruggeleverd aan de energieleverancier.
De kerk heeft bewust gestreefd naar een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor haar energiebehoefte door gebruik te maken van aardwarmte en een kosteloze en nooit oprakende energiebron: de zon.