Beroepingsnieuws

Bericht van 25 april 2021

Vrijdag 23 april is de termijn verlopen waarbinnen bezwaar gemaakt kon worden tegen de beroepingsprocedure. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Vrijdagmiddag is dan ook de beroepsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. Gerard van Viegen te Waddinxveen. Namens onze gemeente waren Pieter Meijer en André Lorier aanwezig. De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat ds. Van Viegen ter plekke het beroep heeft aanvaard.
Zoals hij het zelf verwoordde: ‘ik voel mij geroepen om naar jullie gemeente te komen’.
De kerkenraad gaat nu de volgende stappen zetten om alles verder te regelen.
Vanaf deze plek heten wij ds. en mevrouw Van Viegen van harte welkom in ons midden en zien uit naar een prettige samenwerking in de Protestantse Gemeente Leimuiden.

Bericht van 11 april 2021

Bekendmaking van de verkiezing van ds. Van Viegen uit Waddinxveen door de PG Leimuiden om een beroep op uit te gaan brengen als predikant. Zondag 11 april vond een extra gemeentevergadering plaats na de kerkdienst in verband met het beroepingswerk. Lees verder… 

 

Komende kerkdiensten

Met ingang van 2 mei 2021 is het weer mogelijk om kerkdiensten te bezoeken. Het maximum aantal bezoekers bedraagt 30 personen. Uiteraard gelden hierbij de bekende corona richtlijnen en regels, inclusief het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Een reservering per kerkdienst kan gemaakt worden via Tiny Treur (telefoonnummer zie Op Weg) tot ’s avonds 21.00 uur en op zaterdag tot 18.00 uur. En er blijft gelden dat u afzegt en niet komt als u corona gerelateerde klachten hebt. Uiteraard blijven de diensten in de Dorpskerk te Leimuiden ook online te volgen. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020.

Géén kerkdienst op 4 mei
In tegenstelling tot de berichten in Op Weg is er op 4 mei een aangepast programma rond Dodenherdenking bij het monument bij de Dorpskerk in Leimuiden. Er is dan géén kerkdienst.

 

Diensten luisteren, terugluisteren of kijken en de liturgie inzien

Kerkomroep:
U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

YouTube:
De dienst van zondag 11 april en de aansluitende gemeentevergadering werd via YouTube uitgezonden. Klik hier om de uitzending terug te kijken.

Diensten die eerder via YouTube zijn uitgezonden kunt u terugkijken via de pagina van Commissie Beeld en Geluid.

Liturgie bekijken:
Zondag 2 mei: Vijfde zondag na Pasen voorganger is Marja van Gaalen.

In Op Weg staat alle informatie vermeld over de diensten, zie ook het preekrooster.

 

 

Collecte-informatie

In deze periode waarin de diensten (per 2 mei) door een beperkt aantal bezoekers bijgewoond kunnen worden, blijft het uiteraard mogelijk om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 25 april: KIA Binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
 • Collecte 2 mei: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 9 mei: KIA Noodhulp
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.
 • Collecte 13 mei (Hemelvaartsdag): PKN Missionair Werk: Dorpskerken willen van betekenis zijn
  U kunt uw gift overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.

 

Open huis/ koffieochtenden en gezamenlijk maaltijd

De koffieochtenden en de gezamenlijke maaltijden gaan tot nader bericht niet door. Zodra deze activiteiten opnieuw van start gaan zal dit in Op Weg en op de website gemeld worden.

 

 

Overige berichten

 

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg. 

Overlijden ds. Henk Plomp

Ons bereikte het bericht van het overlijden van ds. Henk Plomp. Ds. Plomp heeft onze gemeente in de periode 2006-2009 gediend als interim-predikant en is ook daarna nauw bij onze gemeenschap betrokken gebleven. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op maandag 1 februari om 12.00 uur in besloten kring. U kunt deze dienst online volgen op kerkdienstgemist.nl/stations/1964.
Correspondentieadres: Postbus 1110, 2340 BC Oegstgeest.

 

Foto’s herinrichting kruispunt N207, ontwikkelingen Het Kruispunt

De komende maanden wordt het kruispunt van Leimuiden met de N207 opnieuw ingericht en zal naar verwachting maart 2021 opgeleverd worden. Een belangrijke rol daarin speelt onze locatie de voormalige school met den Bijbel, “ ’t Kruispunt”, en de plek van de inmiddels afgebroken Oostenkerk.

Het voorterrein is grotendeels verkocht aan de gemeente en de provincie om het Kruispunt N207 te optimaliseren qua in- en doorstroming t.b.v. een fietspad, bushalte en een extra uitgaande opstelstrook. De verwachting is dat dit in maart 2021 gereed is. Het voormalige mortuarium terrein is grotendeels aan de Firma de Rijk verkocht.

De koopovereenkomst voor het resterende deel van de voormalige school (ca. 2.000 m2) met HCRE/de Herbergier vrijwel gereed en zal naar verwachting binnenkort getekend worden. Deze organisatie wil 16 wooneenheden voor mensen met geheugenproblemen realiseren. De voorbereidende onderzoeken zijn gestart. Zij hopen binnen enkele maanden een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente en willen ruim voor het einde van 2021 starten met de bouw.
Het leek ons leuk om via foto’s de voortgang zichtbaar te maken.

 

Nieuw: Tienerpreek: 10 t/m 15 jaar

Met ingang van november is er dit seizoen een maandelijkse tienerpreek. Een preek voor en met tieners van 10 t/m 15 jaar. Nadat we met de volwassenen in de kerkzaal op zondag beginnen, gaan de tieners naar de jeugdruimte. Daar beginnen we dan met een ‘ijsbreker’, een spel of een doe-opdracht die het bijbelverhaal inleidt. Na de ijsbreker worden de dingen rondom het bijbelverhaal uitgelegd: waar gebeurt het, in welke tijd en om welke mensen gaat het. Als het verhaal dan verteld is, praten we door over de vragen wat betekende het toen en wat betekent het nu?
De tienerpreek is een manier om de tieners te helpen onder woorden te brengen wat een bijbelverhaal voor henzelf betekent, hoe ze daar iets over zichzelf uit kunnen leren en hoe geloven iets is dat je met elkaar kunt doen. Net als met de kindernevendienst starten we in de kerkzaal om 9.30 uur.
De planning voor dit seizoen is: 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april (Paaszondag), mei niet, 6 juni en 6 juli.
Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk

 

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is stilgestaan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) heeft de dienst geleid.

 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.

 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.

 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…