‘t Kruispunt | Dr. Stapenseastraat 34/36

Leimuiden, 28 juli 2021

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. De grondoverdracht aan de gemeente Kaag en Braassem en de provincie Zuid-Holland eind september 2020 en met de fa. De Rijk eind december 2020, de herinrichting van de kruising N207 met Burg. Bakhuizenlaan/dr. Stapenseastraat december/april, 10 juni 2021 was de officiële opening van de kruising.
De koopovereenkomst met HCRE/Herbergier is getekend (ca. 2.000 m2), onder voorbehoud van het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning.

Met de gemeente Kaag en Braassem en de Omgevingsdienst is nauw overleg geweest over de voorwaarden waaraan de beoogde ontwikkeling in relatie tot de omgeving moet voldoen. De algehele conclusie is dat hoewel er nog een aantal aandachtspunten nader zijn uit te werken, het voorliggende plan een gerede kans van slagen heeft.
Op basis hiervan is door de architect van HCRE/Herbergier een voorlopig ontwerp voorbereid en zijn vorige week de stukken ingediend van het bouwplan t.b.v. de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente Kaag en Braassem.

Zoals in juni 2020 al is toegelicht, zal de voormalige school met de bijbel worden getransformeerd tot een kleinschalige woonzorggemeenschap met 16 appartementen en verblijfsruimten voor mensen met dementie. Aan de zijde van de N207 is een aanbouw gepland op de plek van de voormalige kerk.

Voorlopige planning:
Augustus 2021 start de beoordeling van de ingediende stukken door de gemeente Kaag en Braassem en afhankelijk van de bevindingen wordt de procedure vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.
Als alles meezit wordt in het najaar 2021 de procedure doorlopen, waaronder de termijnen voor het indienen van zienswijzen etc.
In het 1e halfjaar van 2022 kan dan hopelijk gestart worden met de verbouw en aanbouw van het bestaande voormalige schoolgebouw.

Met vriendelijke groet
Piet de Bock
Leen Overbeek